Klanten waarderen ons met een 4.2

Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden

Totstandkoming overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand nadat de opdracht is gegeven tot deelname aan een activiteit of gebruik van accommodatie. New Life erkent elke overeenkomst als bindend zowel mondeling, telefonisch, schriftelijk als per mail. De organisator of deelnemer verplicht zich ertoe minimaal 30% van de rekening binnen 7 werkdagen over te maken op rekening van New Life, conform de opdrachtbevestiging die New Life heeft gestuurd, of anders wanneer op de rekening vermeld. Telefonische afspraken op korte termijn worden ook als bindende overeenkomst gezien.

Betalingsvoorwaarden

Uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de reis dient de totale som te zijn bijgeschreven op rekening van New Life.

Met het doen van een aanbetaling bevestigd u accoord te zijn met reserveringsbevestiging. De betalingstermijn van de rekening dient gerespecteerd te worden op straffe van boete en renteberekening.

Verzuim van betaling

In geval van wanbetaling binnen de voorziene termijn wordt de schuldenaar, zonder voorafgaande ingebrekestelling, beboet met:

  1. een renteberekening over het rekeningbedrag van anderhalf maal de dan geldende wettelijke rente
  2. de kosten gemaakt door incassobureau of andere gezagsuitvoerders.

Annulering door New Life

New Life houdt zich het recht voor activiteiten voor de gehele groep of voor één of meerdere personen te annuleren wegens gewichtige redenen. Hieronder wordt in elk geval verstaan:

  1. stormschade, natuurrampen, staking, schaarste van goederen, oorlogsgevaar, oproer
  2. tijdelijke beperkingen op last van de (plaatselijk) overheden
  3. lichamelijke of geestelijke toestand waarin personen zich bevinden zoals dronkenschap of slechte gezondheidstoestand

In geval van annulering door New Life op grond van bovengenoemde redenen zal geen restitutie van gelden volgen.  In geval dat Newlife deelnemers uitsluit van deelname aan activiteiten omdat de fysieke constitutie dit niet toelaat zal New Life 50% van de activiteitensom restitueren. Dit laatste ter beoordeling van Newlife.

Annulering door de deelnemer of organisator

Wordt, in de periode van de tot stand komen van de overeenkomst tot de aanvangsdatum van de activiteit, de overeenkomst geannuleerd, dan gelden de volgende tarieven over de gehele overeenkomst; te betalen door deelnemer of organisator;

  1. Annulering meer dan 40 dagen voor aanvang: 30 %
  2. Annulering tot 30 dagen voor aanvang: 50 %
  3. Annulering tot 20 dagen voor aanvang: 75 %
  4. Annulering na 20 dagen voor aanvang: 100 %

Wijzigingen

Newlife behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de volgorde waarop activiteiten worden uitgevoerd. Tevens kan New Life activiteiten annuleren wanneer de veiligheid van deelnemers niet, of niet meer gewaarborgd is. In dat geval zal, binnen de mogelijkheden van dat moment, een alternatief worden aangeboden.

Deelname en aansprakelijkheid

New Life zal in alle voorkomende gevallen van materiele schade, de organisator van de reis hoofdelijk aansprakelijk stellen voor de schade. De organisator van de reis verplicht zich om deelnemers volledig op de hoogte te stellen van de regelgeving. Elke deelnemer neemt op geheel eigen risico deel aan de door New Life aangeboden activiteiten. De deelnemer is verplicht elke aanwijzing tijdens deelname aan activiteiten met betrekking tot veiligheid en instructie op te volgen. De deelnemer verplicht zich tot het zorgvuldig nakomen van regelgeving ten aanzien van normen en waarden met betrekking tot behoud van de natuur en ten aanzien van respect voor de plaatselijke bevolking.

New Life is niet aansprakelijk voor schade, diefstal, letsel of ongeval berokkent aan de deelnemer(s) ongeacht door welke oorzaak of nalatigheid dit zou ontstaan. Bij schade aan derden zal New Life niet als tussenpersoon bemiddelen maar dient de schade direct vergoed te worden aan de gedupeerde. Tijdens de activiteiten kunnen wij deelname niet toestaan wanneer de deelnemer onder invloed is van verdovende middelen. De verantwoordelijkheid tot het afsluiten van een bij de activiteiten passende risicoverzekering komt geheel ten verantwoording van de deelnemer. Wanneer bij een deelnemer sprake is van een medische indicatie dan dient New Life hiervan voor aanvang van de activiteit in kennis te zijn gesteld. De deelnemer dient zichzelf vooraf goed te informeren ten aanzien van de activiteiten, gevaar en risico’s.

Borg

Voor het gebruik van de bivakterreinen is een borg vastgesteld van € 150,00 per verblijf. De borg dient voorafgaand aan het verblijf te worden betaald. Dit kan zowel contant als via een bankoverschrijving. Na het verblijf wordt het betreffende bivakterrein gecontroleerd op eventuele onvolkomenheden veroorzaakt door de verblijver.

Indien alles in orde is zal de borg geheel worden geretourneerd per bank.
Indien blijkt dat er schade is toegebracht zal dit verrekend worden met de borg. De verblijver wordt hiervan op de hoogte gesteld.

Schade

Schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van organisator of deelnemer aan de verschillende locaties en/of de materialen van Newlife komt voor rekening van de organisator of deelnemer. Verlies of diefstal van materialen komen voor rekening van de organisator of deelnemer.

Toewijzing van rechtspraak

Bij betwisting zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbank van Verviers. De uitspraak is bindend voor beide partijen.

Aywaille 2020